Metodologie informare


Metodologia de informare și conștientizare a beneficiarilor proiectului are scopul de a stabili rolurile, activitățile și instrumentele de lucru necesare pe timpul implementării activităților de informare și de conștientizare desfășurate în cadrul proiectului ,,PUNȚI PESTE 7 SATE”, cod proiect MySMIS 139604, pornind de la obiectivul general, obiectivele specific și responsabilitățile stabilite prin proiect.

Caracteristici generale și cadrul legal:

 • Fondul Social European;
 • Programul Operațional: POCU 2014-2020;
 • Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității;
 • Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare;
 • Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității;
 • Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de personae aflate în risc de sărăcie sau excluziune social din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextual mecanismului de DLRC.

Parteneriatul proiectului este format din:

 • COMUNA COTNARI (Solicitant);
 • Fundația CORONA (Partener 1);
 • Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA (Partener 2);
 • ȘCOALA PROFESIONALĂ ȘTEFAN CEL MARE COTNARI (Partener 3).

Teritoriul acoperit de comunitatea marginalizată vizată de acțiunea proiectului include cele 7 unități administrative teritoriale – teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL SIRET-MOLDOVA:

 • Județul Iași: Comunele Lespezi, Cotnari, Valea Seacă, Vânători, Ceplenița, Todirești și Hărmănești.

Pentru implementarea proiectului ,,PUNȚI PESTE 7 SATE”, vor fi luate în calcul persoanele care au domiciliul în regiunea de implementare a proiectului (teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA) și care doresc să înființeze o afacere în mediul rural în oricare dintre comunele selectate.