,,PUNȚI PESTE 7 SATE”


UAT COMUNA COTNARI în parteneriat cu Fundația Corona, Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET- MOLDOVA și ȘCOALA PROFESIONALĂ ,,ȘTEFAN CEL MARE” COTNARI, au demarat în data de 01.04.2021 activitățile proiectului cu titlul ,,PUNȚI PESTE 7 SATE”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Apel nr. POCU/827/5/2/ Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, Contract de finanțare nr. POCU/827/5/2/139604, Cod MySMIS 139604.

Proiectul are o durată de 24 luni și activitățile se implementează în perioada 01.04.2021- 31.03.2023. Bugetul total elibil al proiectului este de 4,841,231.36 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE – 4,599,169.79 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 196,901.07 lei și valoare cofinanțare a partenerilor publici – 45,160.50 lei.

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială de la nivelul teritoriului GAL SIRET-MOLDOVA, Județul Iași, prin implementarea de măsuri integrate.

Obiective specifice:
OS 1. Facilitarea accesului la servicii sociale pentru minim 250 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială de la nivelul GAL SIRET-MOLDOVA, Județul Iași;
OS 2. Creșterea accesului și participarii la educație pentru un număr de 125 de copii și elevi în risc de sărăcie și excluziune de la nivelul GAL SIRET-MOLDOVA, Judetul Iași;
OS 3. Creșterea capacității de ocupare și menținere pe piața muncii pentru minim 125 persoane în risc de marginalizare și excluziune socială, apte de muncă, de la nivelul GAL SIRET-MOLDOVA, Judetul Iași;
 OS 4. Creșterea capacitații de ocupare pe cont propriu prin susținerea unui număr de 10 întreprinderi înființate de persoanele aflate în risc de marginalizare și excluziune socială, apte de muncă, de la nivelul GAL SIRET-MOLDOVA, Județul Iași;
OS 5. Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru cel puțin 50 de copii/familii de la nivelul comunității marginalizate GAL SIRET-MOLDOVA, Județul Iași.

Teritoriul acoperit de comunitatea marginalizată vizată de acțiunea proiectului include cele 7 unități administrative teritoriale – teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală GAL SIRET-MOLDOVA: Comunele Lespezi, Cotnari, Valea Seacă, Vânători, Ceplenița, Todirești și Hărmănești, județul Iași.
Pentru implementarea proiectului ,,PUNȚI PESTE 7 SATE”, vor fi luate în calcul persoanele care au domiciliul în regiunea de implementare a proiectului (teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA) și care doresc să înființeze o afacere în mediul rural în oricare dintre comunele selectate.